Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 www.marliez.com/shop is een initiatief van Marliez – Image & Branding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Marliez.com/shop, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Marliez – Image & Branding worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Marliez – Image & Branding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zal het betreffende artikel komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Marliez – Image & Branding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare artikel.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Marliez – Image & Branding. Acceptatie vindt plaats na geldige betaling.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.

4.2 Marliez – Image & Branding kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden middels de aangeboden betaalmethoden op de website van Marliez – Image & Branding.

Artikel 6. Levering

6.1 Marliez – Image & Branding streeft ernaar om bestellingen binnen 10 werkdagen te leveren. Hiertoe is Marliez – Image & Branding echter niet verplicht.

6.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan spoedig nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.3 De klant heeft vanaf de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen de tijd om af te zien van zijn koop (of dienst)

Artikel 7. Ruilen en/of retourneren

7.1 Als de klant een verkeerd product heeft besteld kan dit binnen 7 dagen in originele verpakking retour sturen worden.

7.2 De kosten voor ruilen en retourneren zijn voor de klant. Marliez – Image & Branding betaald geen kosten en verzendkosten voor ruil en/of retourzendingen.

7.3 Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

7.4 De klant wordt verzocht om een kopie van het factuur mee te sturen bij de retourzending.

7.5 Het aankoopbedrag wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending terug gestort op de rekening waarmee de order betaald is.

7.6 Op digitale producten van Marliez – Image & Branding geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Marliez – Image & Branding verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Marliez – Image & Branding geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Marliez garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Conformiteit

Marliez – Image & Branding staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Bestellingen/Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Marliez – Image & Branding, dan wel tussen Marliez – Image & Branding en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Marliez – Image & Branding, is Marliez – Image & Branding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Marliez – Image & Branding.

Artikel 12. Overmacht

Marliez – Image & Branding heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Marliez – Image & Branding gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlandse, dan wel Europese recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vestigingsadres: Veldovenstraat 1, 6151DW Munstergeleen
KVK-nummer: 80414532
Telefoon: 06 34 26 06 50
E-mailadres: hallo@marliez.com

Pin It on Pinterest

Share This